TSE, TSEK ve Yeterlilk Belgeleri Danışmanlığı

Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Başbakanlıktır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsü'nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standartlar Türk Standardı adını alır. Bu standartlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar Resmi Gazete'de yayımlanır.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE) nedir ?

TSE Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü 'nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Kalite Uygunluk Markası (TSEK) nedir ?

TSEK Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların veya hizmetin henüz Türk Standardı olmadığından ilgili milletlerarası veya diğer ülkelerin Standardlarına veya Enstitü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsünün garantisi altında olduğunu ifade eder.

Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) nedir ?

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve muhtelif işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.

İmalata Yeterlilik Belgesi (İYB) nedir ?

Ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkânları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacıyla, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, Odalar tarafından, firma adına düzenlenen belgedir.

Uygulama Aşamaları:

Belge alma çalışmasının yürütülmesi esnasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.
Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması: Projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturulur, gerekli standart ve kaynaklar temin edilir ve çalışma planı oluşturulur.
Mevcut Durum Analizinin Yapılması: İlgili TSE Standardı / Standardları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerinin ne oranda karşılandığının ve eksik uygulamaların tespiti için bir mevcut durum analizi yapılır.
Standard Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi: İlgili standart / standartlar tarafından talep edilen uygulamalar yerine getirilir.
Belgelendirme Başvurusunun Yapılması: Gerekli çalışmalar tamamlanarak belgelendirme işlemi yapılır.