Kalite Nedir ?

Kalite, bir ürün veya hizmetin, ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan tüm özellikleridir. Kalite, belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir. Kalite, kabul edilebilir müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya konulan hizmeti de kapsamaktadır. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmamakla birlikte müşteri tarafından talep edilen kabul edilebilir isteklerin karşılaması beklenen asıl sonucu teşkil etmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi ?

Bir kuruluşun Toplam Kalite Yönetimi kriterleri bakımından idaresi ve kontrolü için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem sayesinde iç ve dış beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi Nedir ?

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin-aktif katılımıyla; çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek karlılığa ulaşılması olarak ifade edilmektedir.

ISO Nedir ?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur.

EN Nedir ?

EN (Europeane Norm), Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliğinde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

Standardizasyon Nedir ?

Belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir.

Belgelendirme Nedir ?

Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standard veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

Akreditasyon Ne Sağlar ?

Laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının akredite olmaları için, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler bir mecburiyet getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Akreditasyon ulusal veya uluslar arası kabul gören bir akreditasyon kuruluşu tarafından yapılabilmektedir. Laboratuarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı'nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu (Ör: TÜRKAK) veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı başka bir bölgesel akreditasyon kuruluşu (Ör: JAS-ANZ, UKAS) tarafından akredite edilmiş ise bu belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgeler, uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür.

ISO 9001 Nedir ?

Organizasyonlara, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak süreç odaklı bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayınlanmış olan bir standardlar bütünüdür.

ISO 9001:2008 Belgesi Kaç Yıllığına Verilir ?

Yaygın uygulamada belge 3 yıllığına geçerli olmak üzere verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belgeniz yenilenmektedir. Fakat takip denetimleri sonucunda kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse belge iptali veya belgenin askıya alınması kararı verilebilmektedir.

Akreditasyon Nedir ?

Akreditasyon; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Takip Denetim Nedir ? Hangi Aralıklarla Sürdürülür ?

Belge alındıktan sonra takip eden 3 yıl içerisinde kuruluşun durumuna göre yılda en az 1 kez olmak üzere takip denetimler (gözetim denetimleri) gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler haricinde gerek duyulduğunda (uygunsuzluklar tespit edildiğinde) 4–6 aylık periyotlarla takip denetimler tekrarlanabilmektedir.

Yönetim Temsilcisi Kimdir ?

Kuruluş bünyesinde ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi ve sürekliğinin sağlanması için yönetimin içerisinden atanan, çalışmaları yürütecek personeldir. SİSTEM DOKÜMANTASYONU NASIL OLUŞTURULUR? Kuruluşun amaçladığı sistem belgelendirmesi için sistem dokümantasyonu, ilgili standard ve yasal zorunlulukları dikkate alacak şekilde kuruluşun kendi bünyesindeki çalışanlar tarafından veya dışarıdan konusunda uzman danışmanlardan yardım alarak oluşturabilir. Çalışmalar ister kuruluş içinden çalışanlar tarafından isterse de kuruluş dışı danışman desteğiyle yürütülsün, çalışmada yer alan personelin gerekli eğitimleri alarak bu konuda yeterliliğe sahip olması çalışmaların etkinliği açısından önem teşkil etmektedir.

Hangi Eğitimleri Almalıyız ?

Kurulması düşünülen sistemle ilgili olarak; temel eğitim, dokümantasyon eğitimi, kuruluş içi tetkikçi eğitimi gibi eğitimlerin konusunda uzman eğitimcilerden alınması kuruluş için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra kuruluş sistem kurulması konusunda başka eğitimlere de ihtiyaç duyabilmektedir. Bu eğitimlerin neler olduğu ve planlaması, kuruluşun sahip olmak istediği sistem ve kuruluş personelinin ilgili sistemle ilgili olarak yeterliliğine göre değişiklik göstermektedir.

Sürekli Gelişim Nedir ?

Japonca’da KAI, değişim; ZEN ise iyi, daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen de bu yoldan daha iyiye ulaşma, gelişme ya da genel kullanım anlamıyla sürekli gelişme demektir. Bu sözcük Japonya’da sürekli gelişmeden çok ‘sürekli gelişme isteği’ şeklinde kullanılmaktadır.Temelini Japon Kaizen felsefesinden alan sürekli gelişim; kuruluşları hedeflerini ve politikalarını gerçekleştirmek için etkinlikleri proseslerin verimliliğini sürekli olarak artırmak amacına odaklandırır. Sürekli gelişimin temel mantığı, “iyiyle yetinmek daha iyiye ulaşmada en büyük engeldir” sözüyle açıklanabilir. Sürekli gelişim, müşterilerin artan ihtiyaç ve beklentilerini karşılar ve Kalite Yönetim Sisteminin dinamik değerlendirmesini garanti altına alır.

Preses ve Proses Yaklaşım Nedir ?

Kuruluş için katma değer sağlayan, girdileri alıp anlamlı bir çıktıya dönüştüren, tekrarlanabilirlik ve ölçülebilirlik özelliği olan her bir aktivite veya operasyona proses (süreç) adı verilmektedir. Bir prosesin çıktısı genellikle bir sonraki prosesin girdisi olarak sistemi etkilemektedir.
Kuruluş içinde prosesler proseslerin belirlenmesi bu sisteminin uygulanması ve etkileşimleri ile birlikte, "proses yaklaşımı" olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimidir. ISO 9001:2008 standardı proses yaklaşımını esas almaktadır.

Kalite Politikası Nedir ?

Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen, kalite ile ilgili bütün amaçların ve idaresinin yansıtıldığı bir taahhüttür.

Klite El Kitabı Nedir ?

Kuruluşun tanıtıcı temel bilgilerinin, müşterilerine karşı temel taahhütlerinin, kalite sistemi ile ilgili temel bilgilerin, belgelendirme kapsamının ve hariç tutmaların sunulduğu bir doküman türüdür. Kalite yönetim sistemi gereği olan ve kuruluşun kendine özel tanımlanması gereken temel süreçlerin ve etkileşiminin tanımlandığı Kalite El Kitabı, doküman sisteminde en üst seviyede olup çalışmalara kılavuzluk sağlayacak özellikte hazırlanmalıdır.

İş Kaynaklı Döküman Nedir ?

Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan (Ör: müşteri dokümanları, kataloglar, ISO 9001:2008 Standardı) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır.

Uygunsuzluk Nedir ?

Standardın öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Düzeltici Faaliyet Nedir ?

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir.

Belgelendirme Kapsamı Nasıl Belirlenir ?

Belgelendirme kapsamını belirlerken, kuruluş faaliyet alanını ve iş gerçekleştirme proseslerini yansıtan bir metin seçilmeli, müşterilerinizi yanılgıya düşürecek ifadelerden kaçınmalı, ayrıca kapsam dahilindeki ürün çeşitleri ve ürün gerçekleştirme prosesleri ile ilgili yeterli ifadeler bulunmalıdır.