Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanda; bireysel veya grup şeklinde öz sermaye veya sübvansiyonlu kredi, vergi teşviklerine dayalı proje yatırımları için, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile altyapı tesislerine yönelik yatırımları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan hibe destek programıdır.

Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

Ekonomik Yatırım Konuları : Tarımsal Ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesine yönelik tesisler ile Jeotermal, güneş, rüzgar ve benzeri alternatif enerji kaynakları ile kurulan seralar hibe kapsamındadır. Program kapsamında, tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmemektedir.

Hibe Tutarı Oranı : Kabul edilen ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje başvurularına verilecek toplam hibe tutarı, en fazla 250.000,00 TL’ dir. Hibeye esas proje toplam tutarı 500.000,00 TL’nin altında kaldığı takdirde hibeye esas proje toplam tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Yani Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı:
1. Gerçek kişi başvuru tekliflerinde;
a ) Hibeye Esas Proje Toplam Tutarı: 100 000 TL
b ) Toplam Hibe Tutarı (% 50) : 50 000 TL
2. Tüzel kişi başvuru tekliflerinde;
a ) Hibeye Esas Proje Toplam Tutarı: 500 000 TL
b ) Toplam Hibe Tutarı (% 50) : 250 000 TL

Hibe Programına Kimler Başvurabilir :

Gerçek kişi olarak:
Son başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler, ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım konularına başvurabilirler.
Tüzel kişilik olarak:
Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru son tarihinden önce oluşturdukları;
  • 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
  • 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan vakıflar,
  • İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Yatırım Giderlerinin Hibe Desteği Kapsamına Alınması :

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin: Proje başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri tarafından hibe sözleşmesi akdedilmesinden sonra gerçekleştirilmesi, Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen yatırım proje başvurusunda belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması gerekir. Hibe desteği kapsamındaki kullanımların Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gereklidir.

Hibe Desteği Verilen Proje Giderleri :

Yatırım uygulamalarına ait;
  • İnşaat işleri alım giderlerine,
  • Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
  • Proje hazırlama (Başvuru dosyası hazırlatma ve uygulama projeleri hazırlatma) ve uygulama aşamasına ait danışmanlık hizmetleri alım giderlerine hibe desteği verilir.
Yatırım Süreci : Yatırım Projeleri Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en fazla 18 ayda tamamlanacaktır.
Başvuru : Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan Tarım İl Müdürlüklerine başvururlar. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile ilgilenen tüm kişi, kuruluş ve kurumlar, resmi başvurularını, yatırımın yapılacağı ilin Tarım İl Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.
Proje Değerlendirmesi : İl müdürlükleri tarafından teslim alınıp son başvuru tarihinde il değerlendirme birimine teslim edilen proje başvuruları, son başvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk toplantıda, belirtilen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. İl proje değerlendirme birimi bu değerlendirmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlar.
Satınalma Usulleri : Proje sahipleri proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, malzeme, hizmet ve inşaat ihalelerinde Bakanlık tarafından yayınlanan Satın Alma El Kitabında belirtilen kurallara uygun hareket edeceklerdir.
Hibe Ödemeleri Nasıl Yapılacak? : Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Hibe Sözleşmesi kapsamında yapılacak tüm ödemeler ‘Aylık ilerleme raporlarına istinaden doğrudan yüklenicilerin hesaplarına yapılacaktır. Hibe kapsamındaki ödemeler ilerleme raporları ve eki harcamalara ilişkin ödemeye esas belgelerin bakanlık tarafından onaylanmasından sonra proje sahibinin sunduğu yüklenicilere ait banka hesaplarına aktarılacaktır.

Uzman ekibimizin şuana kadar yaptığı projeleri incelemeden kararınızı vermeyin!